Kennisgevingstermijnen voor vorderingen onder de verklaringen en garanties: spreek ze niet enkel af, maar onthoud en communiceer ze ook!

Een overnameovereenkomst legt aan de koper van de aandelen vaak de verplichting op om vorderingen ten aanzien van de verkopers wegens inbreuk op de gegeven verklaringen en garanties ter kennis te brengen van de verkopers binnen een bepaalde termijn (bv. 2 maanden) na kennisname van het feit dat leidt tot de inbreuk. Een spoedige kennisgeving maakt het voor de verkopers immers mogelijk om schadebeperkend op te treden. Een andere finaliteit van het opleggen van een termijn is het bekomen van rechtszekerheid tussen partijen.

In de praktijk stellen we vast dat termijnen van 30 dagen, 2 maanden, etc. die bij de contractsonderhandelingen voldoende lang lijken voor de koper, nadien in de praktijk vaak als (te) kort worden ervaren. De tijd die binnen een organisatie nodig is om een schadeverwekkend feit vast te stellen, te linken aan een inbreuk op de verklaringen en garanties en over te gaan tot communicatie aan de verkopers, is vaak langer dan aanvankelijk gedacht.

In dit opzicht is het belangrijk dat men ook aan de medewerkers in de organisatie die zich met de dagelijkse exploitatie bezighouden duidelijk communiceert dat i) vrijwaringsvorderingen ten aanzien van de verkopers mogelijk zijn indien schade wordt opgelopen ingevolge feiten/handelingen daterend van vóór de overname van de aandelen, ii) (mogelijke) schadegevallen onmiddellijk moeten worden gecommuniceerd aan de voor de overname verantwoordelijke persoon.

Anneleen Steeno, intui advocaten

anneleen.steeno@intui.be

www.intui.be