Waarom een verkoper van niet-volgestorte aandelen best zorgt voor volstorting voor overdracht

Waarom een verkoper van niet-volgestorte aandelen best zorgt voor volstorting voor overdracht

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) voorziet in artikel 5:66 (BV) en 7:77 (NV) in de hoofdelijke gehoudenheid tot volstorting van zowel de overdrager als de overnemer van niet-volgestorte aandelen. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid geldt zowel tegenover de vennootschap (of na een faillissement de curator) als tegenover derden (bv. schuldeisers). Deze wettelijke bepaling is van dwingend recht en laat niet toe dat partijen contractueel anders bepalen. De overdrager is pas bevrijd van deze hoofdelijke aansprakelijkheid nadat er vijf jaren zijn verstreken na de (tegenstelbaarheid van de) overdracht. De vennootschap, de curator of de schuldeisers kunnen dus kiezen wie van beiden…


Lees meer
Read Article →
Onzorgvuldig geformuleerde opschortende voorwaarden: ongewenste gevolgen voor de transactie?

Onzorgvuldig geformuleerde opschortende voorwaarden: ongewenste gevolgen voor de transactie?

De bedoeling van een partij die een opschortende voorwaarde bedingt, is duidelijk: hij wenst de opeisbaarheid van zijn verbintenis te laten afhangen van bepaalde feiten of handelingen, waarvan het op het ogenblik van de ondertekening nog onzeker is of die zich zullen voordoen. Een verbintenis afhankelijk maken van de vervulling van één of meerdere opschortende voorwaarden is principieel geldig. De techniek laat in de overnamepraktijk toe om reeds tot ondertekening over te gaan (en partijen te binden), ondanks het gegeven dat bepaalde essentiële stappen nog niet zijn genomen. Denk maar aan een koper van aandelen die zijn verbintenis tot overname…


Lees meer
Read Article →
Exit-garantie voor een aandeelhouder via verkoopoptie, inkoop eigen aandelen of uittreding?

Exit-garantie voor een aandeelhouder via verkoopoptie, inkoop eigen aandelen of uittreding?

Heel wat aandeelhoudersovereenkomsten bevatten afspraken over de mogelijkheid tot toekomstige exit uit het aandeelhouderschap, bv. wanneer een aandeelhouder niet langer operationeel actief zou zijn (hierna de “vertrekkende aandeelhouder”), zoals bv. een verkoopoptie, een uittredingsrecht (louter in de BV), of inkoop van eigen aandelen door de vennootschap. Bij een verkoopoptie kan de vertrekkende aandeelhouder de andere aandeelhouders verplichten zijn aandelen over te nemen en de prijs daarvoor te betalen. Bij een uittreding of inkoop van eigen aandelen zullen de middelen tot uitkoop vanuit de vennootschap zelf komen. Of de middelen voor de uitkoop afkomstig zijn van de medeaandeelhouders (verkoopoptie), dan wel…


Lees meer
Read Article →
Update: antwoord parlementaire vraag over opt-in: een BAV die beslist tot opt-in kan meteen daarna andere beslissingen nemen met toepassing van het WVV

Update: antwoord parlementaire vraag over opt-in: een BAV die beslist tot opt-in kan meteen daarna andere beslissingen nemen met toepassing van het WVV

In een eerder blogartikel wezen we op de praktische gevolgen van het feit dat de wetgever – ongelukkigerwijze – de inwerkingtreding van de opt-in verbonden heeft aan de publicatie van deze opt-in in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en niet aan het moment van de beslissing zelf. Beslissingen in dezelfde akte na de opt-in (maar dus vóór de publicatie) konden o.i. nog niet worden genomen met toepassing van het nieuwe WVV. Zie ons eerder blogartikel via deze link. Via een antwoord op een parlementaire vraag hoopt men dit ongewenste gevolg alsnog weg te werken – zie antwoord via deze…


Lees meer
Read Article →
Belangenconflicten onder het nieuwe WVV – nieuwe regels, nieuwe vragen en aandachtspunten

Belangenconflicten onder het nieuwe WVV – nieuwe regels, nieuwe vragen en aandachtspunten

De belangenconflictenregeling onder het Wetboek van Vennootschappen (W.Venn.) voor bestuurders met een tegengesteld vermogensrechtelijk belang is ingewikkeld aangezien zij verschilt van situatie tot situatie (denk aan de aanstelling van een lasthebber ad hoc in de BVBA zonder college van zaakvoerders, de onthoudingsplicht in de beursgenoteerde NV in tegenstelling tot niet-beursgenoteerde vennootschappen, het gebrek aan wettelijke regeling bij VZW’s). In het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) heeft de wetgever zijn kans gegrepen om meer eenvormigheid te brengen in de belangenconflictenregeling. We zetten de belangrijkste wijzigingen op een rijtje: De onthoudingsplicht wordt de algemene regel. De bestuurder met een belangenconflict…


Lees meer
Read Article →
Opt-in slechts van toepassing vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging – praktische gevolgen

Opt-in slechts van toepassing vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging – praktische gevolgen

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) is in werking getreden op 1 mei 2019. Nieuw opgerichte vennootschappen waarvan de oprichtingsakte is neergelegd op of na 1 mei 2019 worden dus beheerst door het nieuwe WVV. Voor bestaande vennootschappen is een overgangsperiode voorzien tot 1 januari 2020. Tot dan blijft het Wetboek van Vennootschappen (W.Venn.) nog op hen van toepassing. Vanaf 1 januari 2020 worden de dwingende bepalingen van het WVV (en ook de aanvullende bepalingen voor zover er niet van is afgeweken in de statuten) algemeen van toepassing. Bestaande vennootschappen hebben echter de mogelijkheid om zich reeds vóór…


Lees meer
Read Article →
Omzetting van een afgeschafte vennootschapsvorm: wanneer en met of zonder toepassing van de omzettingsprocedure?

Omzetting van een afgeschafte vennootschapsvorm: wanneer en met of zonder toepassing van de omzettingsprocedure?

Het WVV voorziet in een vereenvoudiging van het aantal rechtsvormen en schaft heel wat bestaande vennootschapsvormen af. In de categorie van de vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid verdwijnen de tijdelijke handelsvennootschap en de stille handelsvennootschap. Hetzelfde resultaat kan immers worden bereikt met de maatschap: een tijdelijke maatschap opgericht voor bepaalde duur of een welbepaald project, of een stille maatschap waarvan de bestuurder handelt in eigen naam. In de categorie van de vennootschappen met onvolkomen rechtspersoonlijkheid verdwijnt de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (CVOA) en het economisch samenwerkingsverband (ESV) aangezien deze zeer gelijkend zijn op de vennootschap onder firma (VOF). Ook de landbouwvennootschap…


Lees meer
Read Article →
Kennisgevingstermijnen voor vorderingen onder de verklaringen en garanties: spreek ze niet enkel af, maar onthoud en communiceer ze ook!

Kennisgevingstermijnen voor vorderingen onder de verklaringen en garanties: spreek ze niet enkel af, maar onthoud en communiceer ze ook!

Een overnameovereenkomst legt aan de koper van de aandelen vaak de verplichting op om vorderingen ten aanzien van de verkopers wegens inbreuk op de gegeven verklaringen en garanties ter kennis te brengen van de verkopers binnen een bepaalde termijn (bv. 2 maanden) na kennisname van het feit dat leidt tot de inbreuk. Een spoedige kennisgeving maakt het voor de verkopers immers mogelijk om schadebeperkend op te treden. Een andere finaliteit van het opleggen van een termijn is het bekomen van rechtszekerheid tussen partijen. In de praktijk stellen we vast dat termijnen van 30 dagen, 2 maanden, etc. die bij de…


Lees meer
Read Article →
Een variabele prijs in het overnamecontract … opletten voor herkwalificatie en manipulatie

Een variabele prijs in het overnamecontract … opletten voor herkwalificatie en manipulatie

Een overnamecontract kan voorzien in een vaste prijs of een variabele prijs. Een variabele prijs is geldig op voorwaarde dat hij bepaalbaar is. De parameters op basis waarvan de variabele prijs zal worden vastgesteld, dienen dus objectieve criteria te zijn die geen nieuwe wilsuiting door de partijen vereisen. Een earn-out clausule komt vaak voor in overnamecontracten: (een deel van) de prijs wordt bepaald op basis van de winst die de vennootschap maakt in de jaren na de overname. De earn-out clausule is vooral gebruikelijk wanneer de verkopende partij nog een belangrijke rol speelt in het management van de vennootschap na…


Lees meer
Read Article →
Zelfs een “niet-bindende” LOI kan leiden tot aansprakelijkheid – de theorie (eindelijk maar streng) toegepast door het Hof van Beroep te Antwerpen.

Zelfs een “niet-bindende” LOI kan leiden tot aansprakelijkheid – de theorie (eindelijk maar streng) toegepast door het Hof van Beroep te Antwerpen.

Een overnameovereenkomst wordt vaak vooraf gegaan door één of ander voorakkoord  dat in de ogen van partijen vaak als niet-bindend wordt beschouwd (genaamd intentieverklaring, letter of intent, memorandum of understanding, princiepsakkoord, etc.). Partijen beogen met dit initieel document de stand van de onderhandelingen te verwoorden, de overeengekomen principes neer te schrijven en de verdere stappen om te komen tot een definitief overnamecontract af te spreken. Indien partijen nog geen bindende overeenkomst tot koop-verkoop wensen te sluiten, dienen ze dit uitdrukkelijk in de tekst van dit voorakkoord te vermelden. Doen ze dat niet en bereiken partijen overeenstemming over het voorwerp van de koop-verkoop…


Lees meer
Read Article →