Opt-in slechts van toepassing vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging – praktische gevolgen

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) is in werking getreden op 1 mei 2019. Nieuw opgerichte vennootschappen waarvan de oprichtingsakte is neergelegd op of na 1 mei 2019 worden dus beheerst door het nieuwe WVV. Voor bestaande vennootschappen is een overgangsperiode voorzien tot 1 januari 2020. Tot dan blijft het Wetboek van Vennootschappen (W.Venn.) nog op hen van toepassing. Vanaf 1 januari 2020 worden de dwingende bepalingen van het WVV (en ook de aanvullende bepalingen voor zover er niet van is afgeweken in de statuten) algemeen van toepassing.

Bestaande vennootschappen hebben echter de mogelijkheid om zich reeds vóór 1 januari 2020 te onderwerpen aan het WVV door een opt-in te doen. Doet men een opt-in dan is het WVV uiteraard in zijn geheel toepasselijk, men kan zich niet slechts gedeeltelijk onderwerpen. Deze opt-in moet gebeuren door middel van een statutenwijziging, waarbij men beslist om de vennootschap te onderwerpen aan het WVV en de statuten waar nodig aanpast aan de nieuwe bepalingen. Het nieuwe WVV wordt dan van toepassing vanaf de bekendmaking van deze statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De keuze van de wetgever om de inwerkingtreding te koppelen aan de bekendmaking van de statutenwijziging en niet aan het moment van de beslissing zelf, heeft praktische gevolgen. Zo zal men beslissingen in dezelfde akte niet reeds kunnen nemen met toepassing van de nieuwe regels. Een vennootschap die zich wil onderwerpen aan het WVV en bv. haar doel (“voorwerp”) wil wijzigen met toepassing van de versoepelde regels (onder het WVV vereist dit geen staat van actief en passief of controleverslag meer), kan niet anders dan dit te doen via twee aktes: een eerste waarin wordt besloten tot opt-in en vervolgens, na publicatie van de eerste akte, een tweede akte tot doelwijziging. Neemt ze de beslissing in dezelfde akte als de opt-in, dan moet de beslissing tot doelwijziging nog worden genomen volgens de regels van het W.Venn. Het invoeren van nieuwe mogelijkheden geboden door het WVV (bv. invoeren van meervoudig stemrecht, beslissing tot uitkeerbaarheid kapitaal) kunnen wel worden genomen in dezelfde akte als de opt-in, zij het onder opschortende voorwaarde van publicatie van de akte. De beslissing moet ook hier nog worden genomen met toepassing van de regels van het W.Venn., wat betekent dat onthoudingen nog zullen gelden als tegenstem. Nadat het WVV van toepassing is geworden (dus na de publicatie) zullen onthoudingen niet langer worden meegeteld.

Vanaf 1 januari 2020 kan elke vennootschap automatisch gebruik maken van de versoepelde regels, op voorwaarde evenwel dat de strengere wettelijke bepalingen niet werden ingeschreven in de statuten. Zolang deze nog opgenomen staan in de statuten, zal de vennootschap ze immers alsnog moeten toepassen.

Dit blogartikel werd geactualiseerd op 27 september 2019: zie link.

Anneleen Steeno, intui advocaten

anneleen.steeno@intui.be

www.intui.be