Invloed van het hanteren van een “multiple” voor de prijsbepaling van aandelen op schadevergoedingsclausule

In overnameovereenkomsten wordt de waarde van een vennootschap regelmatig bepaald aan de hand van een multiple van de EBITDA-waarde (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization), of eventueel een andere parameter.

Indien achteraf blijkt dat de meegedeelde cijfers een te positief beeld van de onderneming geven, zal het schadevergoedingsmechanisme doorgaans voorzien in een compensatie a rato van 1 euro schadevergoeding per euro afwijking ten opzichte van het meegedeelde eigen vermogen (of een andere formule waarbij de prijsaanpassing gelijk is aan de geconstateerde minwaarde).

Indien deze correctie evenwel betrekking heeft op een parameter waarop een “multiple” werd toegepast voor de prijsbepaling, moet bij het schadevergoedingsmechanisme eveneens deze “multiple” worden toegepast.

Een voorbeeld ter verduidelijking van het voorgaande:

In een overnameovereenkomst wordt bepaald dat de prijs van de aandelen gelijk is aan 5 x EBITDA of werd het bedrag van de prijs de facto zo berekend.

De overnemer van deze vennootschap stelt een aantal maanden na de overname vast dat de verkoper van de aandelen de personeelskosten van de vennootschap ondergewaardeerd heeft in de balans die als uitgangspunt werd gehanteerd voor de waardebepaling van de aandelen.

De overnemer wenst uiteraard vergoed te worden voor de schade die hieruit voortvloeit.

Voormelde schade beperkt zich evenwel geenszins tot één keer de extra personeelskosten.

Aangezien de overnemer 5 x de EBITDA-waarde van de vennootschap heeft betaald voor de aandelen, is de impact van de onderwaardering van de personeelskosten op de prijs van de aandelen eveneens het vijfvoudige van de omvang van deze onderwaardering.

Indien partijen in de overnameovereenkomst derhalve niet uitdrukkelijk hebben voorzien dat de schadevergoeding in geval van schending van de verklaringen en garanties gelijk is aan vijf maal de door de vennootschap geleden schade maar zoals vaak gebeurt hebben bepaald dat elke euro schade voor de vennootschap ook één euro schade is in hoofde van de overnemer, zal deze laatste slechts één vijfde van zijn schade kunnen terugvorderen!

Coralie Mattelaer, intui advocaten

coralie.mattelaer@intui.be

www.intui.be